De geboorte-akte van Bart van Ulden
In het jaar een duizend acht honderd tachtig den Derden der maand Februari des voormiddags te half twaalf uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der gemeente Leiden verschenen: Vincentius van Ulden oud vier en dertig jaren, fabriek werker wonende te Leiden,
welke ons heeft verklaard, dat: Johanna Simons, zonder beroep, wonende te Leiden, Zijne huisvrouw alhier
op den Derden Februari achttien honderd tachtig, des morgens te half drie uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze  de voornamen geeft van

Bartholomeus Arnoldus

Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes van den Burg, oud negen en veertig jaren, baggerman (?) wonende te Leiden en van Willem Jongbloed oud vijf en dertig jaren, fabriekwerker, wonende te Leiden. En is deze akte na gedane voorlezing door ons, de declarant en de getuigen getekend.